Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sokołowie Podlaskim

Klauzula informacyjna

13 lipca 2020

1)        Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych dzieci, nad którymi sprawują Państwo władzę rodzicielska lub opiekę jest Publiczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Sokołowie Podlaskim, ul. M. Skłodowskiej – Curie 24a, 08-300 Sokołów Podlaski.

2)      Inspektor   ochrony    danych    w    Publicznej    Poradni    Psychologiczno-Pedagogicznej  w Sokołowie Podlaskim jest dostępny pod adresem e-mail: inspektor.rodo@naticom.pl

3)      Państwa dane osobowe oraz dane osobowe dzieci, nad którymi sprawują Państwo władzę rodzicielską lub opiekę przetwarzane będą w celu diagnozowania dzieci i młodzieży, które prowadzone jest dla określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz w celu wskazania sposobu rozwiązania tego problemu, w celu udzielania bezpośredniej pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w celu realizowaniu zadań profilaktycznych, wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, organizowaniu i prowadzeniu wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz w celach archiwalnych.

4)     Odbiorcą Państwa danych osobowych będą pracownicy Publicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sokołowie Podlaskim, jednostki oświatowe, placówki opiekuńcze, administratorzy systemów informatycznych i sieci komputerowych oraz podmioty prowadzące usługę serwisową.

5)     Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

6)     Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7)    Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

8)   Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do realizacji uprawnień wynikających z przepisów prawa.