Jesteś tutaj: Start / O Poradni / Dziś

Dziś

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Podstawowym zadaniem Publicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sokołowie Podlaskim jest świadczenie specjalistycznej i profesjonalnej pomocy dzieciom, młodzieży, ich rodzicom i nauczycielom oraz osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym i pozostającym w sytuacji kryzysowej poprzez diagnozę, terapię, poradnictwo, doradztwo, profilaktykę, wsparcie i edukację. Celem Poradni jest udzielanie dzieciom, od momentu urodzenia i młodzieży pomocy psychologiczno- pedagogicznej i pomocy logopedycznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci  i  młodzieży,  a  także  wspomaganie  przedszkola,  szkoły  i  placówki  w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

Do zadań poradni należy:

1)    diagnozowanie dzieci i młodzieży;

2)    udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

3)    realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;

4)    organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

 Działalność diagnostyczna Publicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej uwzględnia diagnozę:

 • niepełnosprawności,
 • dojrzałości szkolnej,
 • funkcjonalną umiejętności wzrokowych i słuchowych,
 • kompetencji językowych,
 • osobowości,
 • predyspozycji, uzdolnień i zainteresowań,
 • przyczyn niepowodzeń szkolnych,
 • przyczyn trudności wychowawczych i adaptacyjnych,
 • rozwoju intelektualnego, społecznego i emocjonalnego,
 • ryzyka dysleksji i dysleksji rozwojowej,
 • specyficznych trudności w uczeniu się,
 • uzależnień behawioralnych,
 • w zakresie motoryki małej i dużej,
 • wstępną funkcjonalną i objawową spektrum autyzmu,
 • zaburzeń zachowania i zaburzeń emocjonalnych.

W zakresie terapii Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna posiada bogatą ofertę (zarówno zajęć indywidualnych, jak i grupowych):

 • metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • arteterapia,
  • indywidualna terapia psychologiczna (trudności emocjonalne i wychowawcze),
  • psychomotoryka,
  • psychomotoryka,
  • socjoterapia,
  • terapia dzieci z spektrum autyzmu,
  • terapia logopedyczna,
  • terapia taktylna i integracja odruchów,
  • terapia zaburzeń mowy,
  • trening biofeedback,
  • trening efektywnego uczenia się,
  • trening graficzny (grafomotoryka, terapia ręki),
  • trening słuchowy,
  • trening twórczego myślenia,
  • trening umiejętności emocjonalnych dla dzieci w wieku przedszkolnym,
  • trening umiejętności społecznych (TUS),
  • trening widzenia,
  • trening zastępowania agresji,
  • zajęcia    korekcyjno-kompensacyjne    dla        uczniów    z problemami w uczeniu się,
  • zajęcia rewalidacyjne, wieloprofilowe usprawnianie,
  • zajęcia terapeutyczne dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową,
  • zajęcia terapeutyczne dla dzieci z zahamowaniem psychoruchowym,
  • zajęcia twórczego rozwoju dla dzieci.

 

Poradnia swoim zasięgiem obejmuje: Miasto Sokołów Podlaski, Miasto i Gminę Kosów Lacki, Gminę Bielany, Gminę Ceranów, Gminę Jabłonnę Lacką, Gminę Repki, Gminę Sabnie, Gminę Sokołów Podlaski, Gminę Sterdyń.

Organem prowadzącym Publiczną Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w Sokołowie Podlaskim jest Powiat Sokołowski.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.