Jesteś tutaj: Start / Kadra / Pedagodzy

Pedagodzy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Beata Bocian-Waszkiewicz – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogika, nauczyciel dyplomowany, pedagog, socjoterapeuta, terapeuta pedagogiczny, seksuolog, edukator profilaktyki uzależnień i wielu rekomendowanych programów profilaktycznych

Ukończyłam :

• Studia 5- letnie magisterskie w zakresie pedagogiki z/s opiekuńczo-wychowawcza

• Podyplomowe Studium Terapii i Treningu Grupowego - socjoterapia

• Studia Podyplomowe w zakresie Oligofrenopedagogika i kształcenie integracyjne

• Studia Podyplomowe w zakresie Organizacja i zarządzanie w oświacie

• Studia Podyplomowe – Terapia pedagogiczna

• Studia Podyplomowe w zakresie Seksuologia kliniczna

• Studia Podyplomowe – Terapia rodzin

W poradni zajmuję się:

• diagnozą problemów wychowawczych dzieci i młodzieży, w szczególności niedostosowania społecznego i zagrożenia niedostosowaniem społecznym

• diagnozą (w tym profilaktyką uzależnień behawioralnych) i profilaktyką uzależnień dzieci i młodzieży

• terapią pedagogiczną indywidualną uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

• prowadzeniem poradnictwa z zakresu seksualności człowieka

• prowadzeniem grupowych zajęć socjoterapeutycznych i rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne

 

Wybrane publikacje:

 • Edukacja włączająca – nowa perspektywa pedagogiczna. Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych; „Oświata Mazowiecka”  Nr 02(07) 05 2011, s. 5-7. (współautorstwo T. Zacharuk)  ISSN 1896-2521,
 • Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży – placówki i instytucje profesjonalnej pomocy w Polsce. [w:] iННОВАЦІНІСТЪ у науці і освіті, НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАЛК УКРАЇНИ, PAN, ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ; Київ, Варшава, Хмельницький, 2013, 559-571. ISBN  978-966-2184-21-3,
 • Beata Bocian-Waszkiewicz, Działanie zespołów interdyscyplinarnych jako pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie – uregulowania prawne i organizacyjne [w:] Humanistyczne inspiracje edukacji inkluzyjnej. Monografie nr 155. (red. naukowa) Sławomir Sobczak, Beata Bocian-Waszkiewicz, Aneta Niewęgłowska Wydawnictwo UPH, Siedlce 2014, s. 35-51, PL ISSN 2083-4179,
 • Beata Bocian-Waszkiewicz, Socjoterapia jako metoda pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. „Student Niepełnosprawny. Szkice i rozprawy”, Zeszyt 16(9)2016, Wydawnictwo UPH, Siedlce 2016, PL ISSN 1689-6416, s. 145-165.
 • Beata Bocian-Waszkiewicz, Dobre praktyki edukacji inkluzyjnej – scenariusz zajęć promujących zdrowy styl życia, czyli jak dbać o zdrowie psychiczne? ”, Zeszyt 16(9)2016, Wydawnictwo UPH, Siedlce 2016, PL ISSN 1689-6416, s. 331-342.

oraz wiele innych.

 

Ewa Murawska - pedagog, nauczyciel dyplomowany,

                            studia podyplomowe: socjoterapia

 • edukatorka profilaktyki uzależnień,
 • liderka programu „Szkolna interwencja profilaktyczna”
 • realizatorka programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców”

W poradni zajmuje się:

 • diagnozą trudności edukacyjnych, w tym specyficznych trudności w nauce
 • profilaktyką i diagnozą uzależnień dzieci i młodzieży
 • terapią dzieci z dysleksją rozwojową
 • zajęciami psychoedukacyjnymi dla dzieci i młodzieży
 • prowadzeniem warsztatów z cyklu „Szkoła  dla rodziców i wychowawców”
  (3 części): „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały i jak słuchać, żeby do nas mówiły”, „Rodzeństwo bez rywalizacji”, „Jak rozmawiać z nastolatkami”.

 

Beata Rybińska - nauczyciel dyplomowany, pedagog, tyflopedagog

Ukończyłam :

 •  Studia 5- letnie magisterskie w zakresie pedagogiki, kierunek: nauczanie początkowe
 •  Studia Podyplomowe w zakresie  pedagogiki specjalnej: pedagogika   korekcyjna
 • Studia  Podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej: tyflopedagogika

 W poradni zajmuję się:

 • diagnozą trudności szkolnych i wychowawczych dzieci i młodzieży, w tym specyficznych trudności w uczeniu się
 • funkcjonalną diagnozą tyflopedagogiczną
 • terapią pedagogiczną indywidualną dzieci ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu oraz dzieci i uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi niepełnosprawnościami
 • tyflopedagogiczną terapią dzieci i uczniów słabowidzących
 • sensomotoryczną terapią widzenia
 • profilaktyką wad wzroku dzieci i młodzieży
 • profilaktyką uzależnień behawioralnych dzieci i młodzieży

 

Magdalena Wyczółkowska - nauczyciel dyplomowany, pedagog, logopeda, neurologopeda

Ukończyłam:

 • Studia 5-letnie magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie,  kierunek pedagogika specjalna w zakresie pedagogiki korekcyjnej
 • Studia Podyplomowe w zakresie Logopedii  i Glottodydaktyki – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie;
 • Studia Podyplomowe: Neurologopedia – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej;

Specjalista w zakresie pedagogiki korekcyjnej;

W poradni zajmuję się:

 • diagnozą i terapią pedagogiczną
 • diagnozą i terapią logopedyczną

 

Anna Siliwoniuk -pedagog,  surdopedagog, tłumacz języka migowego.

Absolwentka:  Akademii Podlaskiej w Siedlcach oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi.

W poradni zajmuje się:

 • diagnozą pedagogiczną i surdopedagogiczną ;
 • terapią słuchu;
 • w ramach profilaktyki prowadzi badania słuchu na Platformie Badań Zmysłów.

Prowadzi kursy z zakresu języka migowego.

 

Bożena Uścińska - nauczyciel dyplomowany, pedagog, specjalista wieloprofilowego usprawniania, zintegrowanej wczesnej edukacji i rewalidacji

Posiada certyfikat uprawniający do przeprowadzania przesiewowych badań słuchu.

W poradni zajmuje się:

 • diagnozą i terapią dzieci w wieku przedszkolnym , wczesnoszkolnym oraz dziećmi starszymi z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową bądź opóźnieniem rozwoju psychofizycznego
 • prowadzi zajęcia instruktażowe dla rodziców opracowując indywidualne programy terapeutyczne.

 

Ewa Mikołajczuk- nauczyciel dyplomowany, pedagog, oligofrenopedagog

Ukończyła: studia podyplomowe w zakresie: wczesnego wspomagania rozwoju dzieci ze złożonymi zaburzeniami rozwojowymi oraz wspierania ich rodzin, oligofrenopedagogiki i kształcenia integracyjnego  diagnozy i terapii pedagogicznej.

W poradni prowadzi: zajęcia z dziećmi i ich rodzicami, a także wykonuje diagnozę  pedagogiczną  w ramach  Pracowni Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych. Realizuje treningi biofeedback (specjalista II stopnia) oraz wykonuje masaż taktylny. Współpracuje ze Żłobkiem Miejskim oraz przedszkolami znajdującymi się w rejonie działania poradni.