Konkurs ortograficzny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 kwietnia 2023

Konkurs ortograficzny

PUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
w Sokołowie Podlaskim

ogłasza

KONKURS ORTOGRAFICZNY

dla uczniów klas III i IV szkoły podstawowej

„Ortografia - rymowana, rysowana łatwiej jest zapamiętana”

 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE KONKURSU

Celem konkursu jest rozwijanie kompetencji ortograficznych oraz tworzenie pozytywnych emocji związanych z poznawaniem reguł języka polskiego wśród uczniów, a także rozwijanie umiejętności plastycznych i językowych.

Intencją organizatorów jest zachęcenie uczniów do rozwijania zainteresowania poprawną pisownią i czerpania radości z zabawy językiem polskim.

Organizator Konkursu

Organizatorem Konkursu jest: Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sokołowie Podlaskim, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a

Osoby upoważnione do kontaktu:

Beata Rybińska, brybinska@ppppsok.pl

Komisja Konkursowa

Nad koordynacją prac związanych z Konkursem oraz nad prawidłowością jego przebiegu czuwać będzie Komisja Konkursowa, której skład stanowią członkowie Zespołu
ds. Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokołowie Podlaskim.

Skład Komisji:

1)      Przewodnicząca Komisji Konkursowej: Beata Bocian-Waszkiewicz – dyrektor Poradni

2)      Członek Komisji Konkursowej: Beata Rybińska

3)      Członek Komisji Konkursowej: Magdalena Wyczółkowska

4)      Członek Komisji Konkursowej: Aldona Kocyła-Łukasiewicz

5)      Członek Komisji Konkursowej: Marta Lenart

Uczestnicy - konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas III i IV szkół podstawowych
z terenu powiatu sokołowskiego.

 

 

ZASADY KONKURSU

Zadaniem uczestników konkursu będzie wykonanie PLAKATU zawierającego zilustrowane wyrazy z trudnościami ortograficznymi/rebusy i/lub rymowanki/wierszyki z wyrazami z trudną pisownią. Temat pracy konkursowej to radosne przedstawienie zasad ortograficznych lub wyrazów zawierających: ó, u, ż, rz, h lub ch niewymienne.

Wymagania formalne pracy:

a)      technika pracy dowolna (rysunek, grafika, farba, kolaż, itp.),

b)      tekst napisany ręcznie lub z wykorzystaniem edytora tekstu,

c)      praca w formacie A3,

d)      do pracy powinien być dołączony wypełniony formularz zgłoszenia (załącznik nr 1) oraz oświadczenie podpisane przez rodzica (załącznik nr 2),

e)      praca powinna być podpisana na odwrocie (imię i nazwisko, szkoła, klasa).

Ocena prac

Prace będą oceniane według następujących kryteriów:

a)      związku z tematem,

b)      oryginalności,

c)      estetyki,

d)      zaangażowania i samodzielności w wykonaniu.

Komisja w składzie wyżej wymienionym dokona szczegółowej analizy wszystkich zgłoszonych prac i wyłoni jej zdaniem najlepsze. Prace te mogą zostać wyeksponowane w holu Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokołowie Podlaskim i/lub udostępnione na stronie Poradni www.ppppsok.pl oraz FB w formie zdjęć.

Ostateczną decyzję, w przypadku wątpliwości, odnośnie przyznania nagród za I, II i III miejsce i wyróżnień podejmie Przewodniczący Komisji Konkursowej po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

ü   Administratorem danych osobowych uczestników konkursu oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych, a także wychowawcy ich wychowawców jest Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sokołowie Podlaskim reprezentowana przez dyrektora, ul. Skłodowskiej – Curie 24a, 08-300 Sokołów Podlaski,
tel. 25 781 22 39.

ü   Inspektor ochrony danych w Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Sokołowie Podlaskim dostępny jest pod adresem e-mail: inspektor.rodo@naticom.pl

ü   Dane osobowe uczestników konkursu w postaci imienia i nazwiska, imienia
i nazwiska rodzica lub opiekuna prawnego, numer telefonu lub adres e-mail będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest: umożliwienie uczestnikom konkursu wzięcia w nim udziału, umożliwienie przeprowadzenia konkursu, poinformowanie o wynikach konkursu, opublikowanie informacji o laureatach, archiwizację dokumentów. Ponadto dane osobowe będą przetwarzane także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgody osoby, której dane dotyczą) w zw. z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w celu publikacji wizerunku uczestników konkursu na stronie internetowej Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokołowie Podlaskim.

 • Administrator może powierzyć dane osobowe uczestników oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych innym instytucjom/podmiotom, jedynie wówczas, gdy zobowiązują do tego przepisy prawa lub na podstawie właściwie skonstruowanych, zapewniających bezpieczeństwo danym osobowym umów powierzenia danych.
 • Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymaganiami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywyane nie dłużej niż do czasu jej cofnięcia.
 • Rodzicom lub opiekunom prawnym uczestników konkursu oraz ich wychowawców przysługuje prawo: dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo ograniczenia przetwarzania, a w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody prawo do ich usunięcia danych oraz prawo wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 • Na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zorganizowania konkursu, powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród oraz publikacji wizerunku na stronie internetowej administratora danych.
 • Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. 

PRZEBIEG KONKURSU

Etap I – od dnia ogłoszenia konkursu do dnia 26 maja 2023 roku - uczestnicy Konkursu wykonują prace i dostarczają je do sekretariatu Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokołowie Podlaskim. Prace zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Etap II – od dnia 29 maja 2023 roku do dnia 9 czerwca 2023 roku – złożone prace będą analizowane i oceniane przez członków Komisji Konkursowej. Wyłonionych zostanie 10 najlepszych prac. Komisja Konkursowa podejmie decyzję o przyznaniu nagród za I, II i III miejsce oraz wyróżnień.

Etap IV – do 16 czerwca 2023 roku – zostaną ogłoszone ostateczne wyniki Konkursu, a zwycięskie prace (zdjęcia prac) zostaną umieszczone na stronie Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokołowie Podlaskim www.ppppsok.pl

Etap V – Zwycięzcy Konkursu zostaną nagrodzeni i wyróżnieni 22 czerwca 2023 roku w Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokołowie Podlaskim, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a.

Wymogi formalne

1) Prace muszą być złożone w sekretariacie Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokołowie Podlaskim, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 maja 2023 r.

2) Do każdej pracy musi być dołączony Formularz Zgłoszenia, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3) Do pracy powinno być dołączone oświadczenie podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka stanowiące załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora.
 2. Wysłanie pracy i karty zgłoszenia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodzica/opiekuna prawnego uczestnika na jego udział w konkursie.
 3. Regulamin konkursu opublikowany jest na stronie Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokołowie Podlaskim.